BB BEAUTE 04

Thời gian dự kiến quảng cáo: Từ 28/12/2017 - đến 28/06/2018

Thời gian đăng ký: Từ 25/12/2017 - đến 22/01/2018

Khu vực quảng cáo: TP Hồ Chí Minh

Số lượng xe cho phép: Số lượng xe tối đa: 120 Số lượng xe đã đăng ký: 224

Đăng ký ngay

VIETNAMOBILE HA NOI

Thời gian quảng cáo: Từ 18/01/2018 - đến 18/03/2018

Thời gian đăng ký: Từ 15/01/2018 - đến 20/01/2018

Khu vực quảng cáo: Hà Nội

Số lượng xe cho phép: Số lượng xe tối đa: 150 Số lượng xe đã đăng ký: 40

Đăng ký ngay

VIETNAMOBILE HO CHI MINH

Thời gian quảng cáo: Từ 18/01/2018 - đến 18/03/2018

Thời gian đăng ký: Từ 15/01/2018 - đến 30/01/2018

Khu vực quảng cáo: TP Hồ Chí Minh

Số lượng xe cho phép: Số lượng xe tối đa: 120 Số lượng xe đã đăng ký: 58

Đăng ký ngay